Cultuurgrond 12.37.64 hectare Kanaalweg / Purmerlanderrijweg Landsmeer

LOCATIE:

– Cultuurgrond gelegen aan/nabij Kanaalweg 10 te Landsmeer, Gemeente Landsmeer.

– Het geheel bestaat uit 13 kadastrale percelen, waarvan 2 kadastrale percelen water.

KADASTRALE GEGEVENS:

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 727
Oppervlakte: 01.58.40 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 728
Oppervlakte: 01.77.00 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 729
Oppervlakte: 00.73.80 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 730
Oppervlakte: 01.46.40 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 731
Oppervlakte: 00.59.80 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 732
Oppervlakte: 00.47.40 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 733
Oppervlakte: 01.55.10 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 736 gedeeltelijk
Oppervlakte: circa 0.93.00 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 752
Oppervlakte: 00.43.30 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 882
Oppervlakte: 00.79.70 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 883
Oppervlakte: 01.61.90 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 1008
Oppervlakte: 00.26.90 hectare
Omschrijving: Water

– Gemeente: Landsmeer
Sectie: N
Nr(s): 1054
Oppervlakte: 00.14.94 hectare
Omschrijving: Water

– Totale oppervlakte: circa 12.37.64 hectare

 

VRAAGPRIJS:

– Op aanvraag;

– Verrekening van over-en ondermaat op basis van de overeengekomen koopsom;

– De gebruikelijke eigenaarslasten (waterschapslasten en/of herinrichtingsrente) komen vanaf de datum overdracht voor rekening van koper en worden bij de akte van levering verrekend.

GRONDSOORT:

– Veengrond;
– Eerdveengronden, Koopveengronden, code “hVs II , Veenmosveen,
Grondwatertrap II, (GHG<40 cm. en GLG 50-80 cm.)
(bron: bodemkaart Nederland);

– Huidig gebruik: agrarisch, grasland en water;
– Drainage / ontwatering: natuurlijke afwatering;

– Verkaveling: goede verkaveling;
– Perceelvorm: goed, rechthoekig;

– Vlakligging: goed;
– Onderhoudstoestand : goed.

 

BESTEMMING / GEBRUIK:

– Volgens vigerende bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2009” van de
Gemeente Landsmeer hebben de percelen de bestemming Agrarisch;

– Agrarisch gebruik percelen grasland en 2 percelen Water.

 

ONTSLUITING:

– De percelen worden ontsloten via kadastraal eigendomsperceel 736
gedeeltelijk naar de openbare weg het Kanaalweg te Landsmeeer;

– Kadastraal perceel 752 heeft een rechtstreekse ontsluiting naar de openbare weg Purmerlanderrijweg;

 

ERFDIENSTBAARHEDEN:

– niet van toepassing.

 

ZAKELIJKE RECHTEN:

– De kadastrale percelen 736 en 752 zijn belast met een Opstalrecht
Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel t.b.v. Gemeente Landsmeer.

Kadastraal perceel 752 is belast met een Privaatrechtelijke Belemmering (als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht) t.b.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

– Overige zakelijk lasten – de gebruikelijke eigenaarslasten (waterschapslasten en/of herinrichtingsrente)

 

PRODUCTIERECHTEN / BETALINGSRECHTEN / OVERDRAAGBARE SUBSIDIES

– Productierechten – niet van toepassing.

– Betalingsrechten – 12,66 stuks.
De betalingsrechten zijn niet in de gestelde vraagprijs inbegrepen.
Er dient over de verkoopprijs van de betalingsrechten tussen toekomstige koper en verkoper nader overeenstemming te worden bereikt.

– Overdraagbare subsidies.
Er is een beheerpakket Agrarisch Natuurbeheer (ANLB) – Water, Land & Dijken aanwezig.
De voorwaarden en verplichtingen van het beheerpakket dienen tot einde looptijd door de toekomstige koper voor eigen risico te worden voortgezet.

 

TOESTAND BODEM (verontreiniging, olietanks):

– Op de kadastrale percelen 730, 731 en 732 is er een tussensloot gedempt met puin houdend materiaal.

– Op de kadastrale percelen 736, 730 en 732 is verharding aangebracht (pad) met betonspoelsel van de betoncentrale.

– Eigenaar is verder niet bekend met enige vervuiling maar verleent toestemming voor een verkennend bodemonderzoek.

 

BIJZONDERHEDEN (MEERWAARDECLAUSULE)

– Indien de huidige agrarische bestemming volledig dan wel gedeeltelijk toekomstig onherroepelijk wijzigt ten behoeve van het aanleggen en de bouw van: woningen, boerderijkavels, villakavels, bedrijfsruimten (industrieterrein) of anderszins te kwalificeren bebouwing en/of de daarvoor benodigde openbare ruimte (de inrichting van infrastructuur, groenvoorziening en waterhuishouding) binnen een periode van maximaal 10 jaar na de juridische leveringsdatum, dient er door de koper of diens rechtsopvolger(s) een eenmalige nabetaling betaald te worden dit dient als kettingbeding te worden opgenomen voor een periode van maximaal 10 jaar gerekend vanaf de datum van juridische levering ten gunste van de verkoper dan wel diens rechtsopvolger(s) (erfgenaam);

– De nabetalingsverplichting dient jaarlijks te worden geïndexeerd te worden op basis van het prijsindexcijfer CPI (Consumenten Prijs Index) vanaf de datum van juridische levering;

– De afrekening van de meerwaardeclausule vindt plaats bij bestemmingplan wijziging en/of aanvang bouwwerkzaamheden;

– De inhoud van de hierboven vermelde meerwaardeclausule dient in onderling overleg tussen partijen nader uitgewerkt te worden.

 

OPLEVERING / AANVAARDING:

– Aanvaarding in onderling overleg nader te bepalen, maar is per direct mogelijk.

 

ONDERZOEKSPLICHT:

– Een koper heeft een eigen onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die van hem van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, e.d.

 

BEZICHTIGING:

Uitsluitend na afspraak met Bouwes Vastgoed B.V.

 

UITNODIGING:

De bovenvermelde informatie moet worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg en dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Een verkoop komt niet eerder tot stand nadat over alle relevante zaken en voorbehouden overeenstemming is bereikt.

Mochten er in bovenvermelde informatie onjuistheden worden geconstateerd of gegevens ontbreken dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Indien u vragen heeft of een afspraak voor een bezichtiging wilt maken kunt u contact opnemen op telefoonnummer: 0299-401439 of 06-52021975.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en we zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

R. Bouwes